Đào tạo Đại học

Chương trình đào tạo Đại học

Ngành: TOÁN ỨNG DỤNG

Chuyên ngành: TOÁN TIN ỨNG DỤNG

Mục tiêu chung:

     - Đào tạo Cử nhân ngành Toán ứng dụng, có những kiến thức và kĩ năng cơ bản về toán học ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ thông tin ở trình độ đại học.

     - Cung cấp nhân lực làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin cho các công ty tin học, cán bộ giảng dạy toán tin cho các cơ sở đào tạo trình độ đại học, cao đẳng trên phạm vi toàn quốc.

Mục tiêu cụ thể:

Vphm cht đạo đức

     - Có lập trường tư tưởng vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm với bản thân, với cộng đồng, với xã hội.

     - Trung thành với Tổ quốc; chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Về kiến thức

     - Có kiến thức về khoa học xã hội và nhân văn; hiểu biết về Pháp luật Việt Nam và có kiến thức về thể dục thể thao để tự rèn luyện sức khỏe, có hiểu biết về an ninh quốc phòng.

     - Có kiến thức cần thiết về khoa học tự nhiên, cũng như những kiến thức cơ bản, những kiến thức chuyên ngành về Toán ứng dụng và ứng dụng vào các lĩnh vực khoa học và kỹ thuật như Công nghệ thông tin, Công trình, Cơ khí, Điện tử.

     - Có trình độ ngoại ngữ, có thể đọc hiểu các kiến thức chuyên ngành từ nguồn tài liệu tiếng nước ngoài và để thực hiện công tác nghiệp vụ chuyên môn.

     - Là cử nhân được đào tạo chuyên sâu về Toán ứng dụng, có phương pháp và tư duy khoa học.

Về kỹ năng

     - Chương trình hướng tới việc rèn luyện cho sinh viên tư duy logic, chính xác của Toán học, tư duy thuật toán, cách tiếp cận vấn đề nghiên cứu, đưa ra phương pháp mô hình hóa và lập trình giải các bài toán mô phỏng thực tiễn.

     - Có khả năng xử lí các vấn đề trong tin học, các bài toán thực tế và đảm nhận tốt công việc trong các công ty về tin học, về kỹ thuật công trình, đặc biệt là các công việc phân tích thiết kế hệ thống, lập trình, mô hình hóa để giải bài toán trong thực tiễn, … đòi hỏi phải có tư duy logic.

     - Có các kỹ năng mềm như giao tiếp, xử lí tình huống, làm việc theo nhóm, … có thể đảm nhiệm tốt công việc trong các công ty, cơ quan hay trường học.

Về thái độ

     Yêu ngành nghề và nhiệt tình trong công tác, thân thiện với đồng nghiệp, có khả năng chuyên môn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Các vị trí công tác có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp

     - Làm việc tại các Sở Khoa học Công nghệ, Viện chiến lược, Viện KHCN GT với các công việc liên quan đến:

* Xử lý số liệu công trình, đánh giá và dự báo;

* Xử lý toán học trên những mô hình lập sẵn: giải gần đúng, nghiên cứu tính ổn định, đánh giá sai số,…

* Tìm phương án tối ưu trong quá trình thi công.

     - Tham gia vào từng công đoạn của việc phát triển phần mềm ở các công ty phần mềm; đảm nhiệm vị trí phân tích thiết kế hệ thống với vai trò xây dựng, tính toán và giải quyết các bài toán kỹ thuật ở nhiều mức độ khác nhau. Đảm nhận các công việc liên quan đến tính toán và tin học ở các doanh nghiệp và tổ chức khác.

     - Có thể tham gia công tác giảng dạy tại các cơ sở đào tạo; làm việc tại các viện nghiên cứu, các cơ quan quản lý, các cơ sở sản xuất và kinh doanh có sử dụng kiến thức Toán học và Tin học.

Nếu có đủ điều kiện, sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể được đào tạo tiếp ở bậc Thạc sĩ, bậc Tiến sĩ ngành Toán học hoặc liên thông với các ngành khác sau một số môn học chuyển đổi.

Khối lượng kiến thức toàn khoá (tính bằng tín chỉ)

Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 142 tín chỉ (TC), hai môn học bắt buộc là Giáo dục thể chất (5TC) và Giáo dục quốc phòng (8TC) sẽ được cấp chứng chỉ riêng.

Lượng TC phân bổ cho các khối kiến thức được trình bày trong bảng sau:

TT

KHỐI KIẾN THỨC

KHỐI LƯỢNG

(Tín chỉ, TC)

GHI CHÚ

1

Kiến thức giáo dục đại cương

50

 

1.1

Toán và khoa học cơ bản

27

 

1.2

Lý luận chính trị

10

 

1.3

Giáo dục thể chất

5

 

1.4

Giáo dục quốc phòng – an ninh

8

 

2

Kiến thức cơ sở ngành

54

 

3

Kiến thức chuyên môn ngành

38

 

3.1

Bắt buộc (không kể 3.3 và 3.4)

17

 

3.2

Tự chọn

9

 

3.3

Thực tập tốt nghiệp

2

 

3.4

Đồ án tốt nghiệp

10

 

Tổng khối lượng chương trình

142

 

Tổng cộng 142 tín chỉ, trong đó:

Kiến thức giáo dục đại cương:                 50 tín chỉ (35.21%)

Kiến thức cơ sở ngành:                              54 tín chỉ (38.03%)

Kiến thức chuyên môn ngành:                 38 tín chỉ (26.76%).