Các lĩnh vực nghiên cứu.

Trong những năm gần đây, lĩnh vực khoa học mà các giảng viên của hai Bộ môn Toán Trường Đại học Giao thông vận tải đã nghiên cứu và hướng đến gồm:

1. Phân tích dữ liệu.

2. Đồ họa máy tính.

3. Thống kê máy tính.

4. Toán học tính toán.

5. Giải tích số.

6. Lý thuyết hàm chính quy và ứng dụng trong vật lý, cơ học.

7. Lý thuyết Soliton: phương pháp bài toán ngược tán xạ, phương pháp Hirota, phương pháp đại số.

8. Lý thuyêt xấp xỉ.

9. Tối ưu.

10. Lý thuyết KKM và ứng dụng.

11. Phương pháp nghiệm giải các bài toán cân bằng, điểm bất động và bất đẳng thức biến phân.

12. Biến đổi tích phân.

13. Phương trình đạo hàm riêng.

14. Lý thuyết ổn định phương trình vi phân.

15. Giải tích trên thang thời gian.

16.  Nghiên cứu định tính nghiệm và các ứng dụng của phương trình và hệ phương trình sai phân phi tuyến.

Trong 3 năm gần đây, các giảng viên của hai Bộ môn Toán đã thực hiện và công bố được rất nhiều công trình khoa học trên các tạp chí khoa học có uy tín, trong đó có 15 bài báo trong danh mục ISI; 05 bài trong danh mục Scopus; 14 bài quốc tế khác.