Năm 2019, tuyển sinh 50 chỉ tiêu chuyên ngành Toán - Tin ứng dụng, điểm xét tuyển 14.5