Các trang thông tin dành cho sinh viên:

Website của trường: http://www.utc.edu.vn

Website quản lý đào tạo: http://qldt.utc.edu.vn

Trang thông tin đào tạo: http://thongtindaotao.utc.edu.vn

Hỗ trợ sinh viên: http://hotrosinhvien.utc.edu.vn

Fanpage của Trường: https://www.facebook.com/dhgtvtcaugiay

Fanpage hỗ trợ sinh viên: htttps://www.facebook.com/tthtsv.gtvt